Venteliste og indmeldelse

Hellerup Roklubs Vinterbad har 500 badstuemedlemmer og 350 roklubmedlemmer, i alt 850 medlemmer.

September 2018:
Til orientering har Fritidsforvaltningen i Gentofte Kommune anfægtet Hellerup Roklubs overholdelse af Lov om Folkeoplysning. Man mener ikke, at vinterbademedlemmerne har tilstrækkelige demokratiske rettigheder, og beder os derfor overveje en anden organisering, eventuelt som en flerstrenget forening.
Vi er gået i gang med at arbejde på en løsning. Indtil vi har fundet en løsning, optager vi ikke nye medlemmer fra ventelisten.

Kontingent

Kontingent for en sæson er i øjeblikket 833 kr. samt et indmeldelsesgebyr på 200 kr. for vinterbademedlemmer. Kontingentet er vedtægtsmæssigt fastsat på roklubbens ordinære generalforsamling til 1/3 af kontingentet for aktive roklubmedlemmer.

Hvert medlem kan per sæson medtage en gæst to gange mod gæstebetaling på 50 kr., der overføres via MobilePay 43753 eller alternativt lægges i en kuvert i postkassen i skabet ved indgangen til saunaen. Skriv navn på medlem og gæst samt dato og klokkeslæt på en kuvert, før gæsten tages med ind i saunaen.

Hvem kan blive medlem

Badstuen må kun benyttes af medlemmer, der er fyldt 15 år. Det er dog tilladt at medbringe børn af egen familie på lørdage og søndage i tidsrummet kl. 12:00-14:00.

Bortkomne nøgler

Bortkomne nøglekort kan erstattes ved at indbetale 100 kr. på Nordea konto nr. 0111-7557 951150 og sende en e-mail til badstue@hellerup-roklub.dk.