Reglement og Husorden for badstuen

Reglement for Hellerup Roklubs Vinterbad

Hellerup Roklubs Vinterbad er en del af Hellerup Roklub og således underlagt dennes vedtægter samt medlemsbetingelser for Hellerup Roklubs vinterbad.
Badstuen består af separat dame- og herreomklædning, fælles toilet og sauna samt badebro.

Benyttelse af badstuen
Sæsonen for badstuen starter den tredje søndag i september med standerhejsning og slutter den anden søndag i maj med standerstrygning.

Badstuen har åbent hver dag i sæsonen mellem kl. 06:00 og 22:00. Rengøring foretages om natten fra kl. 22:00, hvorfor saunaen senest skal forlades på dette tidspunkt.

Der kan arrangeres GUS torsdage kl.19:00 – 21:00. Badstuen er derfor kun åben for tilmeldte i dette tidsrum.

Badstuen må kun benyttes af medlemmer, der er fyldt 15 år. Det er dog tilladt at medbringe egne børn eller børnebørn under 15 år. Maksimalt to børn per voksen, på lørdage og søndage og kun i tidsrummet kl. 12:00-14:00. Hvert medlem kan per sæson medtage en gæst to gange mod gæstebetaling på 50 kr. der overføres via MobilePay 43753 eller alternativt lægges i en kuvert i postkassen i skabet ved indgangen til saunaen. Skriv navn på medlem og gæst samt dato og klokkeslæt på en kuvert, før gæsten tages med ind i saunaen.

Gæstebetalingerne bogføres for sig, og beløbet kan anvendes af Badstueudvalget til badstueformål. Gæsteroere kan derudover af bestyrelsen gives gæsteadgang mod betaling. Den, der inviterer en gæst, har ansvar for, at denne overholder husordenen.

Aktive medlemmer af Hellerup Roklub har adgang til samtlige af klubbens faciliteter inkl. badstuen.
I vinterbadesæsonen har vinterbademedlemmer adgang til badstue og badebro. Ved særlige arrangementer kan roklubbens øvrige lokaler benyttes efter ansøgning til aktivitetsudvalget. Udenfor vinterbadesæsonen, har alle medlemmer, bortset fra passive, adgang til badebroen, men ikke badstuebygningen.

Der må ikke tages ophold på badebroen, medtages glas og flasker, samt spilles musik på området syd for badstuen. Det er ikke tilladt at anvende åben ild i badstuebygningen.

Al badning sker på eget ansvar.
Det henstilles altid at bade mindst to ad gangen.

Regulering af badstuens forhold
Der indkaldes årligt til et medlemsmøde, hvor vinterbademedlemmer og brugere blandt de aktive roere får orientering fra badstueudvalget om status og planer for vinterbadet. Derudover vil der være lejlighed til at fremsætte synspunkter til debat i brugerkredsen.

Forhold omkring driften og husordenen reguleres af et badstueudvalg bestående af en tovholder, der udpeges af bestyrelsen, og 2-4 udvalgsmedlemmer, der er brugere af badstuen, og hvoraf mindst én er vinterbademedlem. Hvis ikke tovholderen er medlem af Hellerup Roklubs bestyrelse, er et bestyrelsesmedlem tilknyttet som kontaktperson mellem badstueudvalg og bestyrelse. Udvalgets pladser besættes, om muligt, på årsmødet, ellers af bestyrelsen, som kan afsætte et udvalgsmedlem hvis det skønnes nødvendigt for udvalgets mulighed for at udfylde sin opgave.

Badstueudvalget kan foreslå ændringer i badstuereglementet til vedtagelse i bestyrelsen.
Badstueudvalget vedtager i enighed husorden for badstuen. I tilfælde af uenighed forelægges sagen for bestyrelsen.

Henvendelse til udvalget foregår personligt eller via mail til: badstue@hellerup-roklub.dk

Nøglekort
Adgang til badstuen sker med et nøglekort, som er strengt personligt. Det skal altid medbringes ved brug af badstuen. Ved misbrug eller restance kan det inddrages eller spærres.

Bortkomne nøglekort kan erstattes ved at indbetale 200 kr. på Nordea konto nr. 0111-7557 951150 og sende en e-mail til noegler@hellerup-roklub.dk

Medlemmer af Hellerup Roklubs vinterbad
Som medlem af Hellerup Roklubs Vinterbad betegnes den, der uden at være medlem af Hellerup Roklub har tegnet sæsonabonnement på anvendelse af Hellerup Roklubs badstue.

Indmeldelse foregår ved at skrive en mail til Hellerup Roklub på badstue@hellerup-roklub.dk med navn, adresse samt den mailadresse, som man ønsker at blive registreret på.

I tilfælde af overtegning af medlemskab opretholder klubben en venteliste, som man kan blive optaget på ved at skrive til badstue@hellerup-roklub.dk.

Nye medlemmer skal erklære sig indforståede med medlemsbetingelser for Hellerup Roklubs vinterbad samt reglement og husorden for badstuen. Vinterbadstuemedlemskab er personligt.

Årsgebyr samt indmeldelsesgebyr opkræves via hjemmesiden, hvorefter nøglekort udleveres/tilsendes.

Arrangementer
Der vil i løbet af sæsonen blive afholdt forskellige arrangementer som standerhejsning, medlemsmøde og saunagus.

Badstueudvalget vil efter behov udsende nyhedsbreve via e-mail med information, bl.a. om kommende arrangementer.

20230810 HR Badstuereglement

Husorden for Hellerup Roklubs Vinterbad pr. 10. februar 2022

Vinterbaderen skal altid

 • bade i hav- eller brusebad, før saunaen benyttes
 • sidde på et håndklæde i saunaen
 • tildække underkroppen med håndklæde eller badetøj i saunaen og på badebroen frem til trappen
 • minimere saltvand fra evt. badetøj på gulv og bænke i saunaen
 • sætte udendørs sko i vindfanget

Vinterbaderen må ikke:

 • medbringe mad, drikkevarer (andet end vand), mobiltelefon, aviser og lignende i saunaen
 • medbringe flasker eller andet lavet af glas
 • benytte duftstoffer i saunaen (gusmestre er undtaget, når de gennemfører saunagus)
 • udføre personlig hygiejne ud over almindelig kropsvask
 • tage fotos, der ikke er aftalt med alle tilstedeværende
 • støje eller på anden måde udvise adfærd, der kan være til gene for andre medlemmer og naboerne
 • foretage gymnastiske øvelser, herunder udstrækning i badstuen
 • medtage hunde i saunabygningen eller på badebro

Det henstilles til alle at værne om vor badstue og at hjælpe med til at holde alt rent og i pæn stand.

VIS HENSYN – Værn om vor badstue og hjælp med til at holde alt rent og i pæn stand. Du er selv med til at skabe de gode forhold i badstuen.

 • Gå ikke frem til trappen, hvis en badende af modsat køn er i vandet, ved trappen eller på vej op
 • Det er tilladt at kaste små mængder postevand på ovnens sten, men kun hvis alle i saunaen er enige

Badstueudvalgets skriftlige opslag skal efterleves.

Henvendelse til udvalget kan ske personligt eller via mail til: badstue@hellerup-roklub.dk


Praktiske oplysninger
Åbningstiden er kl. 06:00 til 22:00 hver dag

Er temperaturen for lav, og lyser den røde lampe i kontakten ved døren til saunaen ikke, hæves den til 85 grader i en time ved at trykke på kontakten, til lampen lyser.

Lyset i saunaen kan tændes og slukkes samt styrkereguleres på kontakten lige uden for saunadøren.

Glemte håndklæder og beklædningsgenstande kan afhentes i den store kurv i skabet i mellemgangen i en uge, hvorefter de gives bort.

Det er medlemmernes eget ansvar at holde sig orienteret om badevandskvaliteten, herunder evt. forurening af badevand fra kloakoverløb mm. samt varetage egen sikkerhed.

For roklubbens supplerende reglement for badstuen samt sikkerhed ved afvikling af bad og saunagus mm. henvises endvidere til http://www.hellerup-roklub.dk/husorden-for-badstuen .

Samme sted kan der tilmeldes saunagus under fanebladet ”Kalender”.

Sikkerhed ved afvikling af Saunagus

Deltagelse i saunagus sker på eget ansvar.

Gusmesteren afvikler gusen i overensstemmelse med viden om brug af æteriske olier erhvervet på kursus ved erfaren aromaterapeut.

Deltagerne skal følge gusmesterens anvisninger.

Det diskuteres for tiden blandt læger og andre fagfolk, om de æteriske olier, der anvendes til blandt andet saunagus, er gode eller dårlige for helbredet. Blandt andet sættes de æteriske olier i forbindelse med risikoen for at udvikle allergi. Overlæge, professor Bente Klarlund Pedersen skrev i 2016 i Politiken om problemstillingen:  "Med den viden, vi har, kan man bestemt ikke udelukke, at saunagus kan være skadeligt for lungerne. Aromaterapi kan også forårsage eksem. Der er beskrevet tilfælde i litteraturen, hvor essentielle olier i saunaer har medført alvorlige former for hududslæt."

I Hellerup Roklubs Vinterbad anbefales det, at

 • saunagus er for deltagere over 18 år
 • gravide undlader at deltage. Dette skyldes at olierne kan have hormonlignende virkninger
 • Personer, der har medicinske problemstillinger, der kan give tvivl om det tilrådelige i at deltage, konsulterer deres læge før deltagelse. Det gælder specielt allergikere og personer under medicinsk behandling. Olierne kan påvirke effekten af visse typer af medicin

Hellerup Roklub påtager sig intet ansvar i forbindelse med deltagelse i saunagus. Deltagelse i saunagus sker på eget ansvar.

Ikke alle tåler eller kan lide saunagus. Derfor er det kun tilladt at afholde saunagus på de i forvejen annoncerede tidspunkter.

Bestyrelsen

Sikkerhed ved afvikling af Saunagus - HR 20170905.pdf