Badstuen

Velkommen til Hellerup Roklubs Vinterbad, der ejes af Hellerup Roklub, og som benyttes af roklubbens medlemmer såvel som af ikke-roere, der har tegnet sæsonabonnement.

Den 8. januar 1950 blev standeren over roklubbens finske badstue, Drivhuset, hejst for første gang. Badstuen revolutionerede dengang hele roklublivet i vinterhalvåret, og Drivhuset måtte udvides. Men den nye, specialbyggede ovn, Røde Maren, antændte isoleringsmaterialet, og hele badstuen blev lagt i aske. Det var i 1955, og gode råd var dyre. 

Det lykkedes på rekordtid for murermester Pamperin, et aktivt roklubmedlem, at rejse en brandsikker badstue som en Fugl Føniks over den gamle aske. Klublivet i vinterhalvåret blev genoptaget med kolde havbade og varme saunabesøg. 

I 2010 blev den sidst tilkomne badstue, en lille gasbeton-”perle” revet ned til fordel for en større bådhal. Den havde ført et noget hensygnende liv i mange år – og til trods for en øget interesse for at vinterbade langs hele Øresundskysten, var Drivhuset nærmest lagt øde. 

Den ny badstue fra 2011 svæver nærmest over Øresund med sin placering i vandkanten. Drivhusets gamle isbjørnestander er hejst igen, men navnet Drivhuset er aflivet til fordel for Hellerup Roklubs Vinterbad. Denne gang er det ikke en badstue kun for roklubbens medlemmer men et aktiv for det nære og lidt fjernere lokalområde. 

I dag er vi omkring 575 badstuemedlemmer og 360 roklubmedlemmer. Desuden står der ca.1.000 på venteliste.

Sæsonen starter 3. søndag i september med standerhejsning og slutter 2. søndag i maj. Der er åbent hver dag fra kl. 6 til kl. 22.

MEDLEMSBETINGELSER FOR HELLERUP ROKLUBS VINTERBAD

Senest opdateret den 2024-04-11. 

Betingelserne kan løbende ændres. 

I tilfælde af ændringer vil de ændrede betingelser blive sendt ud til samtlige medlemmer og vil i så fald være gældende fra vedtagelsesdatoen. 

 

§1. Generelt

Som medlem af Hellerup Roklubs Vinterbad betegnes den, der uden at være medlem af Hellerup Roklub har tegnet sæsonabonnement på anvendelse af Hellerup Roklubs badstue. 

Ved oprettelse af medlemskab i Hellerup Roklubs Vinterbad accepter medlemmet disse medlemsbetingelser og den til enhver tid gældende persondatapolitik, der kan findes på Hellerup Roklubs hjemmeside under “Vinterbadstuen”. 

Ligeledes giver medlemmet sit samtykke til, at Hellerup Roklub må sende emails, hvis formål er at orientere medlemmet om aktiviteter i Hellerup Roklubs Vinterbad, ændringer medlemskab m.v. 

§ 1.1. Personlige oplysninger 

For at kunne tegne et medlemskab i Hellerup Roklubs Vinterbad skal du ved indmeldelse oplyse: navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, telefonnummer og betalingskortoplysninger. 

Information omkring ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst Hellerup Roklubs Vinterbad. Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder Hellerup Roklubs Vinterbad sig retten til at afvise oprettelsen af et medlemskab. 

§ 1.2. Personligt medlemskab 

Medlemskab af Hellerup Roklubs Vinterbad er personligt, og det må ikke benyttes af andre end medlemmet. Et medlemskab kan ikke overdrages. 

§ 1.3. Kontaktoplysninger 

Hellerup Roklub anmoder en gang årligt om opdatering af kontaktoplysningerne herunder adresse, emailadresse og telefonnummer. Derudover opfordrer Hellerup Roklub medlemmet til at opdatere sine personlige oplysninger, hvis de ændres. 

Opdatering af medlemmets personlige oplysninger sker ved at henvende sig til Hellerup Roklub på vinterbad@hellerup-roklub.dk. 

 

§ 2 - Medlemskab

Medlemskab giver medlemmet adgang til Hellerup Roklubs Vinterbad i den af Hellerup Roklub definerede åbningsperiode, som er angivet i badstuereglementet.

Medlemskabet giver ikke adgang til nogle af Hellerup Roklubs øvrige faciliteter. 

Ud over medlemmer af Hellerup Roklubs Vinterbad har aktive medlemmer af Hellerup Roklub adgang til at benytte badstuen. 

 

§3. Elektronisk nøgle

Medlemmer af Hellerup Roklubs Vinterbad får udleveret en elektronisk nøgle, som skal anvendes ved adgang til badstuen og den tilhørende badebro. 

Medlemmerne skal ved anvendelse af badstuen altid medbringe og anvende deres egen nøgle. 

Mister eller beskadiger et medlem sin nøgle, skal dette straks meddeles til Hellerup Roklub, som udfærdiger en ny mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. 

 

§4. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §8 eller indtil ophævelse måtte ske i henhold til §6 eller §12. 

 

§5. Betaling

Ved oprettelse af et medlemskab fremsender Hellerup Roklub e-mail med opkrævning og betalingsvarsel dækkende første sæson, indmeldelsesgebyr og udlevering af nøgle.  Herefter trækkes beløbet på betalingskortet. 

 

§6. For sen betaling

Betaler medlemmet ikke de opkrævede ydelser for medlemskabet til den fastsatte betalingstid, udsender Hellerup Roklub en rykker via email, og medlemmet bliver opkrævet et rykkergebyr på kr. 100,00. 

Sker der heller ikke betaling efter udsendelse af rykker i henhold til stk. 1, vil medlemmets nøgle blive spærret, indtil betaling af det fulde tilgodehavende er sket. 

Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter modtagelse af rykkerbrevet, har Hellerup Roklub ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. 

 

§7. Prisændringer

Medlemmet bliver informeret om eventuelle ændringer i medlemsgebyret via den emailadresse, medlemmet har oplyst Hellerup Roklub om, jf. §1. 

Medlemmet bliver orienteret om eventuelle prisændringer senest 45 dage før, prisændringerne træder i kraft. 

Ønsker medlemmet ikke at opretholde sit medlemskab som følge af prisændringerne, kan medlemmet opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. 

 

§8. Opsigelse af medlemskab

Medlemmet kan til enhver tid opsige medlemskabet. 

Opsigelse kan ske ved email fremsendt til vinterbad@hellerup-roklub.dk. 

Medlemmet vil efter fremsendelse af email om udmeldelse af Hellerup Roklubs Vinterbad få fremsendt en kvittering på udmeldelsen. 

En opsigelse, som modtages forud for sæsonens start, har virkning fra tidspunktet 

for Hellerup Roklubs modtagelse af medlemmets opsigelse. 

En opsigelse, som modtages i løbet af en sæson, har virkning fra sæsonens slutning. 

Hellerup Roklub refunderer ikke allerede indbetalt betaling for en igangværende sæson. 

 

§9. Helbredstilstand og personskade

Ophold i og badning fra badstuen sker på eget ansvar. 

Medlemmet er ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader ophold i sauna og badning i havet. 

Hellerup Roklub er ikke ansvarlig for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller disses adfærd i øvrigt. 

 

§10. Værdigenstande

Hellerup Roklub er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe, som medlemmerne benytter til opbevaring af deres værdigenstande. 

 

§11. Regulering af badstuens forhold

Medlemmer er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende medlemsbetingelser, badstuereglementet, husorden samt øvrige anvisninger givet af Hellerup Roklub, som kan findes på Hellerup Roklubs hjemmeside under Vinterbadstuen. 

Vilkårene for benyttelse af vinterbadet er fastlagt i Badstuereglementet og i Husorden for Hellerup Roklubs Vinterbad. Husorden for Hellerup Roklubs Vinterbad reguleres af et badstueudvalg. Reglerne om, hvorledes dette udvalg sammensættes, fremgår af Badstuereglementet.

 

§12. Ophævelse af medlemskab

Hellerup Roklub kan i tilfælde af et medlems væsentlige misligholdelse af de til enhver tid gældende medlemsbetingelser, badstuereglementet, husorden og/eller anvisninger for Hellerup Roklubs Vinterbad vælge enten at afgive en advarsel eller ophæve medlemskabet med øjeblikkelig virkning uden tilbagebetaling af nogen art. 

Som eksempler på væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet udlån af nøgler til ikke-medlemmer eller et medlems assistance til, at ikke-medlemmer kan benytte badstuen i strid med fastsatte regler samt adfærd, som med rette opfattes krænkende eller generende af andre medlemmer eller af Hellerup Roklubs naboer. 

 

§13. Ændring af medlemsbetingelser

Hellerup Roklub forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser. 

Uvæsentlige ændringer i forhold til eksisterende priser og betingelser vil blive varslet på Hellerup Roklubs hjemmeside. 

Ved væsentlige ændringer i priser og medlemsbetingelser vil medlemmerne modtage en varsling pr. e-mail minimum 45 dage før, ændringen træder i kraft. 

Ønsker medlemmet ikke at opretholde sit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. 

Hellerup Roklub har ret til at foretage ændringer i ordensreglementet og åbningstider uden forudgående varsel. 

 

§14. Nyhedsbreve og information

Medlemmet kan finde nyhedsbrev og information om badstuen på Hellerup Roklubs hjemmeside, www.hellerup-roklub.dk, "Vinterbadstuen", samt på den på hjemmesiden oprettede ”opslagstavle”.