Reglement og Husorden for badstuen

Reglement for Hellerup Roklubs Vinterbad

Hellerup Roklubs Vinterbad er en del af Hellerup Roklub og således underlagt dennes vedtægter.

Badstuen består af separat dame- og herreomklædning, fælles toilet og sauna samt badebro.

Benyttelse af badstuen

Sæsonen for badstuen starter den første søndag i september med standerhejsning og slutter den sidste søndag i april med standerstrygning.

Badstuen har åbent hver dag i sæsonen mellem kl. 06:00 og 22:00. Rengøring foretages om natten fra kl. 22:00, hvorfor saunaen senest skal forlades på dette tidspunkt.

Der kan arrangeres GUS torsdage kl.19:00 – 21:00. Badstuen er derfor kun åben for tilmeldte i dette tidsrum.

Badstuen må kun benyttes af medlemmer, der er fyldt 15 år. Det er dog tilladt at medbringe egne børn eller børnebørn under 15 år, maksimalt to børn per voksen, på lørdage og søndage og kun i tidsrummet kl. 12:00-14:00.

Hvert medlem kan to gange per sæson medtage én gæst mod gæstebetaling på 50 kr., der overføres via MobilePay 43753 eller alternativt lægges i en kuvert i postkassen i skabet ved indgangen til saunaen. Skriv navn på medlem og gæst samt dato og klokkeslæt på en kuvert, før gæsten tages med ind i saunaen.

Gæstebetalingerne bogføres for sig, og beløbet kan anvendes af Badstueudvalget til badstueformål. Gæsteroere kan derudover af bestyrelsen gives gæsteadgang mod betaling. Den, der inviterer en gæst, har ansvar for, at denne overholder husordenen.

Aktive medlemmer af Hellerup Roklub har adgang til samtlige af klubbens faciliteter inkl. badstuen.

I vinterbadesæsonen har vinterbademedlemmer adgang til badstue og badebro. Ved særlige arrangementer kan roklubbens øvrige lokaler benyttes efter ansøgning til aktivitetsudvalget. Udenfor vinterbadesæsonen, har alle medlemmer, bortset fra passive, adgang til badebroen, men ikke badstuebygningen.

Der må ikke tages ophold på badebroen, medtages glas og flasker, samt spilles musik på området syd for badstuen.

Al badning sker på eget ansvar.

Det henstilles altid at bade mindst to ad gangen.

Regulering af badstuens forhold

Der indkaldes årligt til et medlemsmøde, hvor vinterbademedlemmer og brugere blandt de aktive romedlemmer får orientering fra badstueudvalget om status og planer for vinterbadet. Derudover vil der være lejlighed til at fremsætte synspunkter til debat i brugerkredsen.

Forhold omkring driften og husordenen reguleres af et badstueudvalg bestående af en tovholder, der udpeges af bestyrelsen, og 2-4 udvalgsmedlemmer, der er brugere af badstuen, og hvoraf mindst én er vinterbademedlem. Hvis ikke tovholderen er medlem af Hellerup Roklubs bestyrelse, er et bestyrelsesmedlem tilknyttet som kontaktperson mellem badstueudvalg og bestyrelse. Udvalgets pladser besættes, om muligt, på årsmødet, ellers af bestyrelsen, som kan afsætte et udvalgsmedlem hvis det skønnes nødvendigt for udvalgets mulighed for at udfylde sin opgave.  

Badstueudvalget kan foreslå ændringer i badstuereglementet til vedtagelse i bestyrelsen.

Badstueudvalget vedtager i enighed husorden for badstuen. I tilfælde af uenighed forelægges sagen for bestyrelsen.

Henvendelse til udvalget foregår personligt eller via mail til: badstue@hellerup-roklub.dk

Nøglekort

Adgang til badstuen sker med et nøglekort, som er strengt personligt. Det skal altid medbringes ved brug af badstuen. Ved misbrug eller kontingentrestance kan det inddrages eller spærres.

Bortkomne nøglekort kan erstattes ved at indbetale 100 kr. på Nordea konto nr. 0111-7557 951150 og sende en e-mail til badstue@hellerup-roklub.dk.

Særskilt vinterbadstuemedlemskab

Indmeldelse foregår ved at skrive en mail til Hellerup Roklub på badstue@hellerup-roklub.dk med navn, adresse samt den mailadresse, som man ønsker at blive registreret på.

I tilfælde af overtegning af medlemskab opretholder klubben en venteliste, som man kan blive optaget på ved at skrive til badstue@hellerup-roklub.dk.

Nye medlemmer skal erklære sig indforståede med Hellerup Roklubs Vedtægter samt reglement og husorden for badstuen. Vinterbadstuemedlemskab er personligt.

Årskontingent samt indmeldelsesgebyr opkræves via hjemmesiden, hvorefter nøglekort udleveres/tilsendes.

Arrangementer

Der vil i løbet af sæsonen blive afholdt forskellige arrangementer som standerhejsning, medlemsmøde og saunagus.

Badstueudvalget vil efter behov udsende nyhedsbreve via e-mail med information, bl.a. om kommende arrangementer.

HR badstuereglement 20171012

Husorden for Hellerup Roklubs Vinterbad pr. 3. september 2016


Vinterbaderen skal altid:

 • bade, enten hav- eller brusebad, før saunaen benyttes
 • i saunaen og på badebroen være tildækket på underkroppen af badetøj, håndklæde eller lignende af hensyn til hygiejne og blufærdighed. Bærer man badetøj, uden at have et håndklæde eller lignende om sig, SKAL man sidde på et håndklæde i saunaen
 • sætte udendørs sko i vindfanget

Vinterbaderen må ikke:

 • medbringe mad, drikkevarer (andet end vand), mobiltelefon, aviser og lignende i saunaen
 • medbringe drikkeglas eller glasflasker i badstuebygningen eller området mod syd samt på badebroen
 • efterlade tøj eller andre effekter i saunaen eller omklædningsrummene
 • benytte nogen form for duftstoffer i saunaen, da dette kan være til gene for astmatikere/allergikere (uddannede gusmestre undtaget, når de gennemfører saunagus efter aftale med Badstueudvalget)
 • udføre personlig hygiejne ud over almindelig kropsvask (f.eks. barbere sig, klippe negle, fjerne hård hud) i badstuen (hverken i saunaen eller omklædning)
 • tage fotos i sauna, i omklædningsrum og/eller på badebroen, medmindre det er aftalt
 • på badebroen støje, spille musik eller på anden måde udvise en adfærd, der kan være til gene for naboerne eller nærområdet
 • medtage hunde i saunabygningen

Det henstilles til alle at værne om vor badstue og at hjælpe med til at holde alt rent og i pæn stand.

VIS HENSYN - du er selv med til at skabe de gode forhold i badstuen.

 • Giv plads ved trappen til vandet. Den, der er på vej op, har forret.
 • Hold afstand. Undlad at gå frem til trappen, hvis en badende af modsat køn er i vandet.
 • Det er tilladt at kaste rent vand på ovnens sten, men kun hvis alle i saunaen er enige.

Badstueudvalgets skriftlige opslag skal efterleves.
Henvendelse til udvalget kan ske personligt eller via mail til: badstue@hellerup-roklub.dk

Praktiske oplysninger

Åbningstiden er kl. 06:00 til 22:00 hver dag med undtagelse af rengøringsperioderne mandag, onsdag og fredag kl. 11:30-14:00.

Saunaen er indstillet til 85 grader. Når ovnen skal levere denne temperatur, lyser den røde lampe (i knappen uden for døren til saunarummet). Fra kl. 06:00 til 10:00 sker dette automatisk. Herefter går ovnen på stand by-funktion, som er 10 grader lavere. Ved tryk på knappen med den røde lampe hæves temperaturen i en time til de 85 grader.

Lyset i saunaen kan i åbningstiden tændes og slukkes på kontakten lige uden for saunadøren. Det slukker automatisk uden for åbningstiden. Alt andet lys styres på tid eller ved bevægelsesfølere.

HR Badstue Husorden 20160903.pdf

Henter billeder...

Sikkerhed ved afvikling af Saunagus

Deltagelse i saunagus sker på eget ansvar.

Gusmesteren afvikler gusen i overensstemmelse med viden om brug af æteriske olier erhvervet på kursus ved erfaren aromaterapeut.

Deltagerne skal følge gusmesterens anvisninger.

Det diskuteres for tiden blandt læger og andre fagfolk, om de æteriske olier, der anvendes til blandt andet saunagus, er gode eller dårlige for helbredet. Blandt andet sættes de æteriske olier i forbindelse med risikoen for at udvikle allergi. Overlæge, professor Bente Klarlund Pedersen skrev i 2016 i Politiken om problemstillingen:  "Med den viden, vi har, kan man bestemt ikke udelukke, at saunagus kan være skadeligt for lungerne. Aromaterapi kan også forårsage eksem. Der er beskrevet tilfælde i litteraturen, hvor essentielle olier i saunaer har medført alvorlige former for hududslæt."

I Hellerup Roklubs Vinterbad anbefales det, at

 • saunagus er for deltagere over 18 år
 • gravide undlader at deltage. Dette skyldes at olierne kan have hormonlignende virkninger
 • Personer, der har medicinske problemstillinger, der kan give tvivl om det tilrådelige i at deltage, konsulterer deres læge før deltagelse. Det gælder specielt allergikere og personer under medicinsk behandling. Olierne kan påvirke effekten af visse typer af medicin

Hellerup Roklub påtager sig intet ansvar i forbindelse med deltagelse i saunagus. Deltagelse i saunagus sker på eget ansvar.

Ikke alle tåler eller kan lide saunagus. Derfor er det kun tilladt at afholde saunagus på de i forvejen annoncerede tidspunkter.

Bestyrelsen

Sikkerhed ved afvikling af Saunagus - HR 20170905.pdf